Gymnasieämnet Design 1

Dagens lektionsuppgifter:

 1. Gå igenom Design-kursens syfte och kunskapskrav.
 2.  Självbedömning.
  Kolla igenom ditt arbete/dokumentation hittills kopplat till Design-kursen (Loggboken, Hopphinder-projektet, Fashiontech-projektet). Titta på syftet och kunskapskraven och fyll i matrisen i relation till hur du upplever att du presterat.

Ämne – Design

Ämnet design behandlar den arbetsprocess där man medvetet och innovativt utvecklar produkter så att de uppfyller målgruppens funktionella och estetiska krav. Ibland är design ett led i att utveckla och ta fram ett föremål. I andra sammanhang handlar det om att pröva och utveckla en idé, upplevelse eller tjänst. Design utgår ofta från ett problem eller uppdrag, där behovet är att produkten dels ska kunna tillverkas, distribueras samt ingå i och konkurrera på en marknad, dels ska vara etiskt och estetiskt gångbar samt miljömässigt hållbar.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet design ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av designprocessens olika delar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av design som en metod för att göra livet enklare, rikare och mer hållbart ur ett samhälleligt och mänskligt perspektiv.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur designproblem har lösts historiskt utifrån olika förutsättningar och aspekter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av hur design påverkar och påverkas av sin samtid. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att med bilder och modeller gestalta sina idéer och förmedla sina resultat.

Designprocessen sker vanligen i projektarbetsform och därför ska undervisningen också bedrivas på det sättet. Beroende på problemet eller uppdraget läggs tonvikten vid olika delar i designprocessen, där avgränsningar är viktiga. Designprocessen är en metod för att skapa medveten förändring och för att förstå samspelet mellan delar och helheter. Därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att öva sig i att kommunicera genom tal, skiss, ritning, modell och skrift. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förståelse av helheten genom att själva eller i grupp utföra samtliga delar i designprocessen.

Undervisningen i ämnet design ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om design samt förmåga att analysera och värdera design ur olika aspekter.
 2. Förståelse av människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
 3. Kunskaper om design och designerns roll historiskt, samhälleligt, ekonomiskt, kulturellt, miljömässigt och tekniskt.
 4. Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en designprocess.
 5. Förmåga att välja och värdera information från olika källor.
 6. Förmåga att välja, använda och vårda maskiner, verktyg och material.
 7. Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt.
 8. Förmåga att utvärdera sin process och sitt resultat.
 9. Förmåga att presentera delarna i designprocessen och resultatet med bild, modell, ritning, skrift och tal.
 10. Förmåga att arbeta i projekt.

Kurser i ämnet

 • Design 1, 100 poäng.
 • Design 2, 100 poäng, som bygger på kursen design 1.
 • Designmodeller, 100 poäng.

Kurs: Design 1

Kurskod: DESDES01

Kursen design 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 6 och 10. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material.
 • Introduktion i designprocessens olika delar. Dessa är problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering.
 • Källor av olika slag i ett designprojekt.
 • Material och tekniker för två- och tredimensionell visualisering av idéer, till exempel skisser och ritningar samt modeller i olika material.
 • Modeller för analys och värdering av egna och andras idéer.
 • Presentation av idéer med bild, ritning, modell, skrift och tal.
 • Grundläggande projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, val av metod och redovisningsform i ett designprojekt.

Kunskapskrav och bedömningsmatris.

Tips för ökad kreativitet och innovation vid strategiarbete

Här är ett antal gratis e-böcker från Brainzooming som tar upp ramverk, verktyg och frågeställningar för att accelerera och hjälpa dig med dina kreativa processer inom strategi, innovation och varumärkesarbete/branding.

Strategic Planning & Implementation eBooks

FREE Download: ”11 Fun Ideas for Strategic Planning
Strategic planning is typically serious stuff. That doesn’t mean it has to kill creativity and engagement, however, to create a strong, implementable plan.

It’s completely possible strategic planning can be:

 • Mentally and creatively stimulating
 • Highly-engaging for participants at all levels
 • Enjoyable while also delivering new, high-impact idea
 • This Brainzooming eBook shares eleven go-to approaches we use to design and facilitate strategic planning activities that are both fun AND boost results for your organization!

Reimagine the SWOT Analysis

Generate Fresh Strategic Insights!

FREE Download: ”Reimagining the SWOT Analysis
One highly-effective way to turn a typical, boring strategic planning meeting into one that stimulates both minds and business is by introducing alternatives to traditional strategic thinking exercises. This will help your strategy meeting avoid hitting a strategic rut.

Start your strategy planning changes by shaking up the traditional SWOT exercise that attempts to detail your organization’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats.

In the Brainzooming strategy eBook, ”Reimagining the SWOT Analysis,” you’ll learn 11 ways to engage your strategy team through:

 • Using easy equations as you develop actionable insights into opportunities and threats
 • Adding an extra O to your SWOT to create an all-new SWOOT analysis
 • Introducing an unexpected and bolder SWOT to push your thinking in new ways

This Brainzooming eBook reveals multiple approaches to generate fresh insights and turn the tired old SWOT into a fresh and imaginative strategic thinking activity.

The 600 Most Powerful Strategic Planning Questions

Ask Powerful Questions to Deliver Results!
FREE Download: ”The 600 Most Powerful Strategic Planning Questions
Great strategic planning questions encourage and allow people to effectively and efficiently share what they know, whether that’s factual information, personal perspectives, or their insights on high-potential market opportunities and innovative strategies.

In the Brainzooming strategy eBook, ”The 600 Most Powerful Strategic Planning Questions,” we share links to 600 of the most powerful brainstorming and strategic planning questions we incorporate in our strategic thinking exercises. You’ll have access to proven questions for:

 • Developing Strategy
 • Branding and Marketing
 • Innovation
 • Extreme Creativity
 • Successful Implementation
  This Brainzooming eBook shares the most powerful questions we use with our clients across industries to uncover great ideas and innovative strategies that deliver real results!

Right Now – 29 Ideas Speed Up Strategic Planning

Finish Strategic Planning Right Now!
FREE Download: Right Now! 29 Ideas to Speed Up Strategic Planning
Under the gun to immediately wrap up strategic planning in your organization? Then you need Right Now! 29 Ideas to Speed Up Strategic Planning.

These are proven ideas we use to remove steps, improve planning efficiency, and speed up strategic planning so you can go from planning to implementing ASAP! You’ll be able to get through planning faster with:

 • 10 Ideas to Speed Up Strategic Planning
 • 5 Things To Do If You Haven’t Started Planning Yet
 • 1 Question to Focus and Speed Up Strategy Meetings
 • 13 Ideas to Identify Additional Opportunities for Planning Efficiency and Effectiveness

Innovation eBooks


Disrupting Thinking – 13 Exercises to Imagine Disrupting Your Own Brand Before Someone Else Disrupts You!
Disrupt Your Thinking Before Others Do!
FREE Download: Disrupting Thinking – 13 Exercises to Imagine Disrupting Your Own Brand Before Someone Else Disrupts You!
It’s challenging for established brands to envision aggressively disrupting their own or even other markets. Brands that have invested heavily in successful business models are loathe to rework their operations in radical new ways.

Emerging, disruptive competitors, however, don’t carry the same reservations and hesitancies.

That’s why Disrupting Thinking – 13 Exercises to Imagine Disrupting Your Own Brand Before Someone Else Disrupts You is designed for corporate strategists. The question-based exercises in Disrupting Thinking challenge leadership teams to re-imagine what their brands do, the value they provide, and how they would go to market as if starting from scratch.

Based on the market or brand areas you need to disrupt, the thirteen exercises in Disrupting Thinking address your organization’s:

 • Benefits and value
 • Marketing strategies
 • Structure and processes
 • Risk-taking behavior
 • Industry and market dynamics
 • New business initiatives


16 Keys for Finding Resources to Accelerate Your Innovation Strategy
Find New Resources to Innovate!
FREE Download: ”16 Keys for Finding Resources to Accelerate Your Innovation Strategy
You know it’s important for your organization to innovate. One challenge, however, is finding and dedicating the resources necessary to develop an innovation strategy and begin innovating.

This Brainzooming eBook will help identify additional possibilities for people, funding, and resources to jumpstart your innovation strategy. You can employ the strategic thinking exercises in Accelerate to:

 • Facilitate a collaborative approach to identifying innovation resources
 • Identify alternative internal strategies to secure support
 • Reach out to external partners with shared interests in innovation

Idea Magnets & Creative Leadership eBooks

7×7 – 49 Questions to Generate Extreme Creativity, linked to the seven Idea Magnets strategies.
Questions are one of an Idea Magnet’s most powerful forces to cultivate and attract incredible, innovative thinking.
7X7 – 49 Questions to Generate Extreme Creativity reveals forty-nine Extreme Creativity Questions linked to the seven Idea Magnets strategies. This FREE gift is a ready-to-go creative formula to attract amazing ideas by:

 • Challenging conventional thinking
 • Providing surprising, creativity-generating perspectives
 • Encouraging boundary-pushing ideas that turn into results
  7X7 will quickly become your go-to resource to encourage powerful creative thinking for you and your team!

Brand Strategy

7 QUESTIONS FOR CREATING COOL PRODUCT NAMES
Starting Generating Cool Product Names!
FREE Download: 7 QUESTIONS FOR CREATING COOL PRODUCT NAMES
These seven Brainzooming questions will push your thinking toward cool product names that reflect the most important aspects of your brand!
Who needs brand names that are safe, pointless acronyms, or awkward combinations of two merged companies? Use this infographic’s questions to quickly imagine hundreds of cool possibilities for naming anything new.


Guider för programmering av grafik med JavaScript

Guide 1: Koordinater och cirklar:
http://koda.nu/labbet/guide/1

Guide 2: Enkel grafik.
Nu ska vi se hur man kan rita cirklar, rektanglar, trianglar, ringar och streck.
http://koda.nu/labbet/guide/2

Uppgift: Programmera så att datorn ritar ett hus på skärmen.
Gör en skärmdump och klistra in den i ditt loggboksdokument.

Instruktionsfilm för Guide 2: Enkel grafik


Instruktionsfilm för Guide 2: Enkel grafik

Granska och förstå webbadresser

Ta reda på vad följande ord och begrepp betyder:

Frontend design

Backend-utveckling

Vad är Internet?

Vad är webben?

Vad är TCP/IP?

Vad är en IP-adress?

Vad gör en DNS-server och vad står förkortningen för?

Vad är en URL och varför använder vi det?

Vem bestämmer över Internets utveckling?

Vad är W3C?

Vad är HTML?

Spetsteknik för svaga hjärtan på Hallands sjukhus Varberg

Fingerfärdighet, hög kompetens, en vilja att utveckla och ett bra arbete i teamet. Det är förklaringen till att Hallands sjukhus Varberg blev näst först i Sverige med en helt ny behandling för personer med svår hjärtsjukdom.

Det handlar om His bundle pacing – ett nytt sätt att ansluta pacemakern till hjärtat. En spetsteknik som kan ge ett svårt sjukt hjärta bättre hjälp att göra sitt jobb. Cecilia Rorsman, kardiolog på Hallands sjukhus, var den som genomförde det första halländska ingreppet med den nya metoden, som tidigare bara utförts på Skånes universitetssjukhus i Lund. Hon berättar:

– His-bunten är en liten nervcentral i hjärtat, ett område på bara några millimeter, där signalerna som normalt styr hjärtats arbete kommer in. När vi med en pacemaker ger impulser på andra sätt, till exempel genom en elektrod i ena kammarväggen, så blir inte hjärtats arbete optimalt. Det blir det däremot när ”kopplingen” görs i His-bunten. Då kommer signalerna där de brukar och hjärtats sätt att arbeta blir naturligt. 

Hela Halland
Den här nya metoden kommer att komma till nytta för hjärtpatienter från hela Halland. Varbergs sjukhus Halland har nämligen ansvar för arytmivården för hela Halland och ligger långt framme. Så var man till exempel första länsdelssjukhus i Sverige som opererade in en defibrillator, och man har också lagt in sladdlös pacemaker.

Vad är då utmaningen med den nya behandlingen?

– Först gäller det ju att hitta exakt rätt ställe. Det handlar om millimeter. Det gör vi genom att mäta de elektriska strömmarna med EKG inne i hjärtat. Sedan handlar det om att få elektroden att fastna där den ska, och det kan vi göra med nyutvecklad utrustning.

Vissa patienter
Patienten som nyligen fick den här nya behandlingen mår väl, och kommer alltså att följas av fler. Torbjörn Vik, biträdande verksamhetschef på medicinkliniken, berättar mer:

– Det är vissa grupper av hjärtpatienter som har särskilt god nytta av den här metoden. Det handlar om patienter med ett hjärta som behöver kontinuerlig stimulans av en pacemaker och där muskelmassan är försvagad. För dem är det extra viktigt att ta vara på den pumpkraft som hjärtat har, och när signalerna leds på det nya, naturliga sättet kan också hjärtat arbeta bättre.

Torbjörn Vik är glad och stolt över att Hallands sjukhus Varberg nu kan tillämpa den nya behandlingen.

– Det är fantastiskt roligt. Vi har en hög klass på arytmivården här och väldigt duktiga arytmiläkare. Cecilia är tekniskt väldigt skicklig och snabb på att ta till sig nya forskningsrön. Hon har också ett väl utvecklat kontaktnät på Sveriges främsta center för arytmivård.

– Det handlar också om att ha ett väl fungerande teamarbete med en stabil sjuksköterskeverksamhet som kan fånga upp rätt patienter för olika behandlingar och sedan följa dem efter behandlingen. Det har vi i Varberg.

Kort om arytmi
Arytmi är samlingsnamnet för tillstånd där hjärtats rytm störs. Det kan antingen handla om att hjärtat slår för långsamt, för snabbt eller oregelbundet. Det kan vara ofarligt och inte ge några symtom eller vara ett livshotande tillstånd.

Pacemakern, som genom elektriska impulser hjälper hjärtat att hålla rytmen, är en svensk uppfinning som kom i slutet av 1950-talet och som därefter utvecklats allt mer. His bundle pacing är det senaste steget i utvecklingen av pacemaker-tekniken.

Publicerad 28 mars 2019 kl 13:51 på http://www.regionhalland.se/om-region-halland/nyheter/spetsteknik-for-svaga-hjartan-pa-hallands-sjukhus-varberg1/

Lärandemål för arbetsområdet ”designa, konstruera och bygga robotfordon”

Kunskaper, lärandemål och bedömningsaspekter för arbetsområdet designa, konstruera och bygga robotfordon/självkörande fordon

 • Komma på idéer, främja kreativitet, skapa kreativa miljöer, utforska, göra urval och motivera och argumentera för sina val.
 • Skissa på din idé/design.
 • Måttsatt ritning, 2D med flera vyer med papper och penna. Skala, skalenlig, rätt proportioner.
 • Ritning i 3D CAD. Använda digitala verktyg, Tinkercad
  https://www.tinkercad.com/.
 • Skala, skalenlig, rätt proportioner och rätt dimensioner och rätt mått.
 • Bygga skalenlig modell eller prototyp efter din ritning i valfritt material.
 • Välja ut vilken av klassens 3D-modeller som vi ska använda som 3D-printad referensmodell för fordons-chassit. Eleverna undersöker varandras 3D CAD-modeller och väljer ut den som är mest lik det verkliga chassit mått och utseendemässigt. Den ska sedan kunna användas som fysisk designmodell att utgå ifrån när man bygger egen kaross.
 • Jämföra och värdera sin egen och andras arbete.
 • Materialkunskap. Olika materials egenskaper som t ex hållfasthet, hårdhet, styvhet, vridstyvhet, böjbarhet, formbarhet, brottgräns, densitet, förhållandet mellan vikt och volym, bearbetningsmöjligheter/metoder, formstabilitet, hållbarhet (finns flera aspekter), miljövänlighet, källsortering och återvinning, påverkan på miljö, natur, djur och människor.
 • Materialbearbetning, välja lämpliga verktyg och hantera olika verktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Elektronik, batterier, transistorer, elmotorer, lysdioder.
 • Koppla in och styra extern elektronik från programmerbara Mikrokontrollers, t ex Micro:bit.
 • Programmering, blockprogrammering med Micro:bit.
 • Använda ämnesspecifika beskrivningar med lämpliga ord och begrepp för att redogöra för, förklara och beskriva sina idéer, tankar, förslag, överväganden, handlingsalternativ, val och tillvägagångssätt.
 • Sammansättning och sammanfogningsmetoder och tekniker. Limma, spika, skruva, popnita, sy, löda, svetsa, smälta.
 • Dokumentera din arbetsprocess och din konstruktion med digitala verktyg i text, med bilder, ritningar, illustrationer, datorsimuleringar och film.
 • Utföra undersökningar och laborationer och dokumentera dina mätresultat i tabeller och labbrapporter.
 • Enkla maskiner. En enkel maskin är inom fysik en inrättning som bara behöver en enkel kraft för att utföra mekaniskt arbete. Den enkla maskinen arbetar enligt principen, att vad som sparas i kraft förloras i väg. Utforska och använda några exempel på enkla maskiner, t ex lutande planet, hjulet, hävstången och skruven.
 • Hållbara konstruktioner.

Sociala medier, mobil-användning och ”skärmtid”

Hur påverkar användandet av sociala medier dig, dina vänner och samhället i stort när det kommer till formandet av kultur, värderingar, beteenden, normer och hur vi mår?

https://www.resume.se/blogg/nils-andersson-wimby/2019/01/23/skarmtiden-och-behovet-av-en-balanserad-debatt/


Vad är ett sunt och bra användande av sociala medier, och vad kan vara problematiskt? Hur vet vi var gränsen går?
Är det rätt att förbjuda mobiltelefoner i skolan, som regeringen nu föreslår?
Forskningen är inte enig i dessa frågor och debatter gällande ”skärmtid” och sociala medier blir tyvärr ofta infekterade, polariserade, svart/vita och skuldbeläggande.

Det vi kan konstatera efter att tagit del av flera olika sidors argument är att det inte går att svara med säkerhet på dessa frågor. Hur bra eller dåligt ditt användande är för just dig beror helt enkelt på flera olika faktorer som t ex vem du är, hur du är som person, vad du gör, hur ofta, hur länge och i vilka situationer du använder sociala medier. Det spelar även stor roll hur ditt liv i övrigt ser ut.

Sociala medier har en stor och viktig roll i våra liv!

Här nedan är en simulerad visualisering som visar hur enormt mycket ny information som publiceras och delas på sociala medier just nu. Du kan scrolla ner för att se fler sociala medier än facebook som visas överst. (Genom att klicka på de tre punkterna till höger om tidsräknaren kan du välja önskat tidsintervall för sammanställningen).


Presented by Coupofy

Att helt stå utanför dessa globala nätverk av kommunikation och kollaboration vore helt otänkbart för de flesta av oss idag. De har helt enkelt blivit en naturlig och självklar del av våra dagliga liv, vår kultur och våra sociala beteenden. Att lära sig att agera, kommunicera och förhålla sig till reglerna, möjligheterna och begränsningarna inom dessa digitala sociala arenor och plattformar har kommit att bli väldigt viktiga kompetenser och förmågor som alla demokratiska samhällsmedborgare behöver ha och ständigt utveckla. Därför har Skolverket, på uppdrag av regeringen, reviderat och uppdaterat läroplaner och kursplaner för förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan och infört obligatoriska delar i undervisningen i flera ämnen som syftar till att samtliga elever ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Vad detta innebär konkret i praktiken variera stort beroende på kontext, men det kan t ex vara en kritisk, reflekterande och medveten användning av sociala medier.

Följande reflektionsfrågor kan vara en bra utgångspunkt för en klassrumsdiskussion:

 • Vilka olika sociala medier använder du?
 • Hur mycket tid lägger du på de olika sociala medierna varje dag?
 • Vad anser du är lagom?
 • Vad gör du på sociala medier?
 • Vilka personer/konton följer du?
 • Vilka personer/konton följer dig?
 • Vad läser du, vad tittar du på och vad lyssnar du på?
 • Vilken typ av information lägger du själv upp och i vilka kanaler, för vilka målgrupper och av vilket syfte?
 • När, var och i vilka situationer använder du sociala medier mest?
 • Hur upplever du att du påverkas av det du och andra gör på sociala medier?
 • Hur skulle ditt liv förändras om du drastiskt minskade ditt användande av sociala medier, eller slutade helt?
 • Ge exempel på saker som är bra med sociala medier.
 • Ge exempel på saker som är dåliga eller problematiska med sociala medier.

I kalkylen nedan kan du göra olika beräkningar som visar hur mycket tid du lägger på olika saker och vilken effekt det får i förlängningen om du gör vissa förändringar i dina dagliga rutiner.
Använd kalkylen för att hjälpa dig att hitta en sund balans som passar dig och ditt liv och hjälper dig att nå dina mål.

Social Media Time Alternatives